ATENTIE !

- Aplicatia eTerra3 poate fi accesata de la adresa: https://eterra3.ancpi.ro/

- Extrase informare online ePaymant ANCPI

- Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI

- Cont Trez S1 RO30TREZ701501503X017557
- CUI 10086689

Sambata, 21 Septembrie 2019, 03:36
Date de contact
 • Tel:  +40 21 2246085
 •         +40 21 2246158
          +40 21 2246082
 • Fax: +40 21 2246084
 •         +40 21 2246156

ocpi Buletin informativ privind informatiile de interes public in sensul legii 544/2001
 • Bilant OCPI Ilfov la data de 31 decembrie 2015. Citeste
 • Buget 2016 OCPI Ilfov. Citeste
 • Centralizator achizitii publice pentru contractele cu o valoare mai mare de 5000 euro, perioada 01.01.2016 - 30.06.2016. Citeste
 • Contul de executie a bugetului institutiilor publice - cheltuieli cu finantare din subventii de la bugetul statului la data 30.06.2016. Citeste
 • Situatia cheltuielilor salariale, pe functii, luna iunie 2016. Citeste
 • Programul anual al achizitiilor publice. Citeste
 • 1.Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea OFICIULUI DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV

  1.1 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  1.2 Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara cu modificarile si completarile ulterioare;
  1.3 Ordinul nr. 633 /2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare;
  1.4 Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei;
  1.5 Hotarare nr. 1210 /2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  1.6 Ordinul nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.

  2.Structura organizatorica, programul de functionare, programul de audiente

  2.1 Structura organizatorica (Anexa 1)

  2.2 Programul de funcţionare: (Anexa 2)

             Luni - Vineri 8:00-16:00

  2.3 Programul de audienţe:

  Director:                  Ruxandra GHIBA
  Registrator Şef:      Irina VÂLCEANU
  MIERCURI de la 9:00 la 14:00 săptămânal

  Înscrieri în audienţă:                                                          
                     Luni¸Vineri -   între 8:00 - 16:00          

  Serviciul juridic si relatii cu publicul
  – persoana de contact: Leau Diana    - tel: 021/224.60.85

  Serviciul de publicitate imobiliară
   -persoane de contact: Grigore Alina si Manea Elena -tel: 021/224.60.82

  3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice aici
  4. Coordonate de contact aici
  5. Surse financiare, bugetul şi bilanţul contabil (Anexa 3)
      Surse financiare, bugetul şi bilanţul contabil la 31.12.2013
  Bilant 31.12.2013
   6. Lista documentelor privind informaţiile de interes public
  Legi, Hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului de interes public care privesc:
   orice informaţie cu privire la bunul imobil, dar care nu conţine date cu caracter personal
  7. Lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Oficiul De Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Ilfov

  7.1. Documente produse
  - documente cu informaţii referitoare la bunul imobil identificat cu tarla, parcelă, număr cadastral provizoriu, dar care nu conţin date cu caracter personal
  - structura organizatorică
  - atribuţiile
  - bugetul
  - extras de carte funciară de informare şi de autentificare
  - cartea funciară
  - planuri de încadrare în zonă
  - coordonatele aferente imobilelor înscrise în cartea funciară
  - dosarele privind achiziţiile publice prevăzute de Ordonanţa 34/2006
  - procesele verbale de adjudecare ale licitaţiilor privind achiziţiile publice
  - contestaţiile privind desfăşurarea licitaţiilor
  - proces verbal de transfer cu mijloacele fixe, conform Hotărârii 841/1995
  - rezultatele privind concursurile de ocupare a posturilor vacante
  - contestaţiile privind rezultatele de la concursurile de ocupare a posturilor vacante

  7.2. Documente gestionate
  a. Conform HG 890/2005, O.C.P.I. Ilfov este arhivarul următoarelor documente
  - titlurile de proprietate emise conform Legii 18/1991 şi Legii 247/2005
  - anexele prevăzute de Legea 18/1991 şi Legea 247/2005 potrivit cărora se emit titlurile de proprietate
      - documentaţiile transmise de comisiile locale ce stau la baza întocmirii   
        titlurilor de proprietate
      b. documentaţiile cadatrale întocmite de persoanele fizice sau autorizate, la solicitarea beneficiarilor având la bază acte de proprietate
       c. avize de PUG, PUZ, PUD, studii topo
       d. documente de aprobare în  vederea scoaterii din circuitul agricol
       e. documente întocmite potrivit HG 834/1991 în vederea emiterii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru societaţile comerciale

  8. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
  - Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata în
  Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  - Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  9. Program privind comunicarea verbală a informaţiilor de interes public
    Luni- Vineri: 14:00 - 16:00
    Joi: 14:00 - 18:00

  10. Numele si prenumele functionarilor responsabili cu difuzarea informatiilor publice:
      Sef birou resurse umane si relatii cu publicul Daniela Epuran
              Tel: 021/3119351 - 021/224.60.85 (Interior 126)
      Consilier juridic - Olimpia Nisipeanu - Tel: 021/311.92.70
  Model cerere conform Lege 544 Model
   
  Site realizat de Web Style Expert